h1

Política de Privacitat

Actualitzat el 07/06/2018 a las 00:04
Versió: 1


Entitat responsable

CRISTINA MOGAS RÀFOLS, amb NIF 40445997Z, és la responsable del tractament de dades de l’ESTUDI GHAZAL amb direcció postal al carrer Marquès Caldes de Montbui 77, de Girona, CP 17003.


Confidencialitat i protecció de dades

Sota els efectes del que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, CRISTINA MOGAS RÀFOLS, com a responsable del tractament, informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a CRISTINA MOGAS RÀFOLS i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, CRISTINA MOGAS RÀFOLS precisarà de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.


Registre de fitxers i formularis

L’ompliment del formulari de registre és obligatori per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a les xarxes socials i a la web http://www.estudighazal.com, d’ara endavant XXSS i/o web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registra’t o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal. L’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s’actualitzarà periòdicament d’acord amb el que estableix el RGPD.


Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant CRISTINA MOGAS RÀFOLS de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. CRISTINA MOGAS RÀFOLS no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. CRISTINA MOGAS RÀFOLS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves XXSS i/o web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Es exonera CRISTINA MOGAS RÀFOLS de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per CRISTINA MOGAS RÀFOLS sempre que procedeixi de fonts alienes a CRISTINA MOGAS RÀFOLS.


Cookies

Les XXSS i/o la web http://www.estudighazal.com utilitzen galetes, considerant tals fitxers físics d’informació allotjats en el propi terminal de l’usuari i serveixen per facilitar la navegació de l’usuari pel portal. de totes formes, l’usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius.


Finalitats

Les finalitats de CRISTINA MOGAS RÀFOLS són exclusivament el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. Per a finalitats comercials i de millora de l’experiència en línia del client.


Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, http://www.estudighazal.com sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per la recollida de les dades personals o, en el seu cas, per el tractament automatitzat de les dades.


Cessió de dades

Només realitzarà cessió de dades a tercers si és necessari per la ter consecució dels contractes i els serveis contractats, així com per complir amb les obligacions legals.


Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oblit, portabilitat i oposició

Només realitzarà cessió de dades a tercers si és necessari per la ter consecució dels contractes i els serveis contractats, així com per complir amb les obligacions legals. Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en següent correu electrònic: info@estudighazal.com. En virtut del que estableix el RGPD, vostè també pot sol·licitar, en els mateixos termes i procediment, el dret a la supressió o l‘oblit (art. 17), els drets a la limitació del tractament (art. 18) i a la portabilitat de les dades (art. 20).


Mesures de seguretat

CRISTINA MOGAS RÀFOLS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a http://www.estudighazal.com.

http://www.estudighazal.com no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a http://www.estudighazal.com; de retardar o bloqueigs en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centro de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així como de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de http://www.estudighazal.com. Això no obstant,
l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.


Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condiciones sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de http://www.estudighazal.com, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.